Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

"Hạt dẻ - Cây cổ xưa và quà tặng của thiên nhiên"

Tin tức
🌳𝐻𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉, 𝑐𝑜̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎̂𝑦 𝑑𝑒̉ (𝐶𝑎𝑠𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎 𝑠𝑝𝑝.), 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜𝑎̀𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 𝑔𝑜̂̃ 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑜̣ 𝐹𝑎𝑔𝑎𝑐𝑒𝑎𝑒.
🌳𝐶𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉ 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑔𝑜̂́𝑐 𝑡𝑢̛̀ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 Đ𝑖̣𝑎 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝐻𝑎̉𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂𝑢 𝐴̂𝑢, 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑢 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖.
🌳𝐶𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑔𝑜̂̃ 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑢̛̀ 20-35 𝑚𝑒́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆𝑚 𝑛𝑎̆𝑚. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑙𝑎́ 𝑙𝑎́ 𝑚𝑜̉𝑛𝑔, ℎ𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑎 𝑜̛̉ 𝑚𝑒́𝑝. 𝐶𝑎́𝑐 ℎ𝑜𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢̣𝑚 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦̀ (𝑐𝑢̣𝑚 ℎ𝑜𝑎 đ𝑢̛̣𝑐) ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐𝑢̣𝑚 đ𝑜̛𝑛 𝑙𝑒̉ (𝑐𝑢̣𝑚 ℎ𝑜𝑎 𝑐𝑎́𝑖) 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑥𝑎𝑛ℎ. 𝑆𝑎𝑢 đ𝑜́, 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜𝑎 đ𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎̉ ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑜̉ 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂.𝐻𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑎̣𝑡 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑡 ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉.
🌳𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑔𝑖𝑎̀𝑢 𝑑𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑢̛𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑎̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚.𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎𝑦, ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑟𝑎̃𝑖 𝑜̛̉ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖, 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑔𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑎̂𝑢 𝐴̂𝑢, 𝑐ℎ𝑎̂𝑢 𝐴́, 𝐵𝑎̆́𝑐 𝑀𝑦̃ 𝑣𝑎̀ 𝑈́𝑐. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎̂𝑦 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̂𝑦 𝑔𝑜̂̃, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑎̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚.
Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

"Hương Vị Độc Đáo của R.ư.ợ.u Miền Trung Việt Nam: Một Hành Trình Khám Phá Di Sản Văn Hóa"

Những giọt r.ư.ợ.u đang trong veo trong các bình đựng, như những viên ngọc quý ẩn chứa một thế giới văn hóa độc đáo và hương vị tinh tế của Miền Trung Việt Nam. Không chỉ là thức uống, r.ư.ợ.u ở Miền Trung đích thị là một phần di sản văn hóa độc đáo của vùng đất này, đốn tim người thưởng thức bằng những hương thơm độc nhất và những câu chuyện cổ xưa.

R.ư.ợ.u ở Miền Trung Việt Nam: Hương Vị Độc Đáo và Di Sản Văn Hóa

𝑅.𝑢̛.𝑜̛̣.𝑢 𝑜̛̉ 𝑀𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑣𝑖̀ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑑𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎, 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ đ𝑖̣𝑎 𝑙𝑦́ 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑟.𝑢̛.𝑜̛̣.𝑢 𝑜̛̉ 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑛𝑎̀𝑦.

Các loại rượu truyền thống Tây Bắc

Sau đây CASgifts xin được chia sẻ đến cả nhà những loại Rượu truyền thống ở Tây Bắc mà các đấng mày râu nên một lần ném thử ạ Chén rượu là thứ đồ uống gắn liền chặt chẽ với đời sống của người Việt Nam. Và mỗi vùng lại có cách nấu rượu, cách uống rượu khác nhau. Đặc biệt là bà con vùng Tây Bắc có rất nhiều rượu ngon và quý mà một khi đã thưởng thức là đắm say khó quên.

Mê Hoặc Bởi Hương Vị Độc Đáo: Rư.ợ.u Truyền Thống Tây Bắc Việt Nam

Với sự đa dạng và độc đáo, rư.ợ.u truyền thống ở Tây Bắc Việt Nam thường khiến du khách quốc tế phải thốt lên kinh ngạc và tò mò. Dưới đây là những cảm nhận mà họ có thể chia sẻ về hương vị và trải nghiệm khi thưởng thức rư.ợ.u Tây Bắc:

R.Ư.Ợ.U Truyền Thống Tây Bắc Việt Nam: Hương Vị Đậm Đà Của Núi Rừng

Vùng Tây Bắc Việt Nam không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên núi rừng mà còn mang trong mình hương vị độc đáo của những loại r.ư.ợ.u truyền thống. Những hạt cỏ may, những dòng sông mơ màng và những cánh đồng ngô rộng lớn đã trở thành nguồn cảm hứng cho việc sản xuất những thứ hảo hạng, là biểu tượng của văn hóa ẩm thực độc đáo của vùng đất này.

''Whisky'' - Hương vị đặc biệt bên trong hộp quà tết đầy ý nghĩa

Kết hợp whisky trong hộp quà Tết là cách làm mới và độc đáo để chúc mừng năm mới. Whisky mang đến hương vị đặc biệt và sang trọng, cùng với tinh thần truyền thống của Tết, tạo nên món quà ý nghĩa và đáng trân trọng. Hãy truyền tải những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất cùng với hương vị thanh cao của whisky trong những hộp quà Tết độc đáo này.

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN