Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

HẠT DẺ - CÂY CỔ XƯA VÀ QUÀ TẶNG CỦA THIÊN NHIÊN

Tin tức

Hạt dẻ là một phần quan trọng của ẩm thực và dinh dưỡng, mang lại hương vị thơm ngon và lợi ích cho sức khỏe cho người tiêu dùng trên khắp thế giới.

🌳𝐻𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉, 𝑐𝑜̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎̂𝑦 𝑑𝑒̉ (𝐶𝑎𝑠𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎 𝑠𝑝𝑝.), 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜𝑎̀𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 𝑔𝑜̂̃ 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑜̣ 𝐹𝑎𝑔𝑎𝑐𝑒𝑎𝑒.
🌳𝐶𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉ 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑔𝑜̂́𝑐 𝑡𝑢̛̀ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 Đ𝑖̣𝑎 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝐻𝑎̉𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂𝑢 𝐴̂𝑢, 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑢 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖.
🌳𝐶𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑔𝑜̂̃ 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑢̛̀ 20-35 𝑚𝑒́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆𝑚 𝑛𝑎̆𝑚. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑙𝑎́ 𝑙𝑎́ 𝑚𝑜̉𝑛𝑔, ℎ𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑎 𝑜̛̉ 𝑚𝑒́𝑝. 𝐶𝑎́𝑐 ℎ𝑜𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢̣𝑚 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦̀ (𝑐𝑢̣𝑚 ℎ𝑜𝑎 đ𝑢̛̣𝑐) ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐𝑢̣𝑚 đ𝑜̛𝑛 𝑙𝑒̉ (𝑐𝑢̣𝑚 ℎ𝑜𝑎 𝑐𝑎́𝑖) 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑥𝑎𝑛ℎ. 𝑆𝑎𝑢 đ𝑜́, 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜𝑎 đ𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎̉ ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑜̉ 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂.𝐻𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑎̣𝑡 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑡 ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉.
🌳𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑔𝑖𝑎̀𝑢 𝑑𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑢̛𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑎̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚.𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎𝑦, ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑟𝑎̃𝑖 𝑜̛̉ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖, 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑔𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑎̂𝑢 𝐴̂𝑢, 𝑐ℎ𝑎̂𝑢 𝐴́, 𝐵𝑎̆́𝑐 𝑀𝑦̃ 𝑣𝑎̀ 𝑈́𝑐. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎̂𝑦 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̂𝑦 𝑔𝑜̂̃, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑎̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚.
Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THỨC QUÀ TẾT TRONG MỖI PHẦN QUÀ ĐẾN TỪ NHÀ CASGIFTS

Trong mùa Tết, Casgifts mang đến những trải nghiệm đặc sắc qua những hộp quà tết được chăm chút đến từng chi tiết. Điều đặc biệt là sự kết hợp tinh tế của các loại hạt, tạo nên không gian ẩm thực phồn hoa và độc đáo. Hãy cùng nhau khám phá những viên ngọc tinh tế được gói gọn trong hộp quà tết của Casgifts, nơi những hạt thơm ngon và độc đáo được chọn lựa cẩn thận để làm tăng thêm giá trị và ý nghĩa cho mỗi bữa tiệc Tết sum vầy.

GIỎ QUÀ MÂY TRE CÓ TỪ BAO GIỜ

Xu hướng sử dụng giỏ quà làm từ mây tre đã tồn tại trong một thời gian dài, nhưng nó đã trở nên phổ biến hơn và được tạo ra với nhiều biến thể và ý tưởng sáng tạo trong những năm gần đây. Đây là một số nguyên nhân mà giỏ quà mây tre trở nên phổ biến và sự đón nhận của khách hàng như thế nào:

LÀM GIỎ QUÀ TỪ MÂY TRE

Mây tre là một nguyên liệu tự nhiên thường được sử dụng để làm các sản phẩm thủ công, bao gồm cả giỏ quà. Để tạo ra giỏ quà từ mây tre, cần thực hiện các bước sau đây:

MÂY TRE: SỰ ĐẸP MẮT VÀ ĐỘC ĐÁO CỦA NGHỆ THUẬT THỦ CÔNG VIỆT NAM

Mây tre là nguyên liệu tự nhiên tạo nên những sản phẩm thủ công độc đáo và đẹp mắt

MÂY TRE VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM

Việt Nam nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên, con người hiền hòa và một văn hóa đa dạng. Trong số những yếu tố đặc biệt của văn hóa Việt, nghề làm mây tre đã có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và truyền thống các giá trị truyền thống

MÊ HOẶC BỞI HƯƠNG VỊ ĐỘC ĐÁO TỪ RƯỢU TRUYỀN THỐNG TÂY BẮC VIỆT NAM

Với sự đa dạng và độc đáo, rư.ợ.u truyền thống ở Tây Bắc Việt Nam thường khiến du khách quốc tế phải thốt lên kinh ngạc và tò mò. Dưới đây là những cảm nhận mà họ có thể chia sẻ về hương vị và trải nghiệm khi thưởng thức rư.ợ.u Tây Bắc: