Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Các điều khoản và điều kiện

Chấp nhận các điều khoản sử dụng

  • Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm từ CASgifts
  • Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của ng ty, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng dưới đây.
  • Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của CASgifts hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng ngay lập tức.

Truy cập

  • CASgifts bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, sản phẩm nào mà CASgifts cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của ng ty mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của ng ty, bạn có thể được yêu cầu cung cấp.
  • Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho CASgifts là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho CASgifts thông qua Website của ng ty được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của ng ty .

Quyền sở hữu trí tuệ

  • Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của ng ty cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị ng khai, thực hiện ng khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website của CASgifts ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của CASgifts.