Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

RƯỢU MIỀN TRUNG VIỆT NAM ĐẶC SẮC, LÀM MÊ ĐẮM NGƯỜI DÙNG

Rượu ở Miền Trung Việt Nam nổi tiếng không chỉ về khẩu vị hương vị độc đáo mà còn đặc đáo mang chất riêng của nơi này. Lích sự và đầy nghệ thuật, rượu là món đặc sản xuất khẩu thường xuất hiện trong bữa trình sáng xuân hòa quyện với các món ăn hấp dẫn.

𝑻𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒐̣𝒕 𝒓.𝒖̛.𝒐̛̣.𝒖 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏, 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒅𝒂̂́𝒖 𝒂̂́𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒂̂𝒏 𝑴𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈.
𝑲𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒂̂́𝒄 𝒍𝒚 𝒍𝒆̂𝒏, 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒄𝒂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒗𝒊̣ 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒐̀𝒏 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝒗𝒆̂̀ 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒔𝒖̛̉ 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒌𝒆̂́ 𝒕𝒉𝒖̛̀𝒂 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒉𝒆̣̂ 𝒏𝒂̀𝒚 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒉𝒆̣̂ 𝒌𝒉𝒂́𝒄.
𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒓.𝒖̛.𝒐̛̣.𝒖 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒆̂́𝒑 𝒄𝒂́𝒊 𝑯𝒐𝒂 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛𝒎 𝒍𝒖̛̀𝒏𝒈, đ𝒆̂́𝒏 𝒓.𝒖̛.𝒐̛̣.𝒖 𝑩𝒂̀𝒖 Đ𝒂́ đ𝒐̣̂𝒄 đ𝒂́𝒐 𝒗𝒂̀ 𝒓.𝒖̛.𝒐̛̣.𝒖 𝑪𝒂̂̀𝒏 𝒂̂́𝒎 𝒂́𝒑, 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ đ𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒐̀𝒂 𝒒𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒂̀𝒐 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒃𝒖̛́𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉 𝒗𝒂̆𝒏 𝒉𝒐́𝒂 đ𝒂 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑴𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈.
𝑅.𝑢̛.𝑜̛̣.𝑢 𝑜̛̉ 𝑀𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑣𝑖̀ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑑𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎, 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ đ𝑖̣𝑎 𝑙𝑦́ 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑟.𝑢̛.𝑜̛̣.𝑢 𝑜̛̉ 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑛𝑎̀𝑦. 𝐷𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑦́ 𝑑𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑟.𝑢̛.𝑜̛̣.𝑢 𝑀𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔:
𝟣/ 𝐃𝐢 𝐒𝐚̉𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐇𝐨́𝐚 Đ𝐚 𝐃𝐚̣𝐧𝐠: : 𝖬𝗂𝖾̂̀𝗇 𝖳𝗋𝗎𝗇𝗀 𝖵𝗂𝖾̣̂𝗍 𝖭𝖺𝗆 𝗅𝖺̀ 𝗇𝗈̛𝗂 𝗀𝗂𝖺𝗈 𝗍𝗁𝗈𝖺 𝖼𝗎̉𝖺 𝗇𝗁𝗂𝖾̂̀𝗎 𝖽𝖺̂𝗇 𝗍𝗈̣̂𝖼 𝗏𝖺̀ 𝖼𝗈̣̂𝗇𝗀 đ𝗈̂̀𝗇𝗀 𝗏𝖺̆𝗇 𝗁𝗈́𝖺 𝗄𝗁𝖺́𝖼 𝗇𝗁𝖺𝗎, 𝗍𝗎̛̀ đ𝗈́ 𝗍𝖺̣𝗈 𝗇𝖾̂𝗇 𝗆𝗈̣̂𝗍 𝗌𝗎̛̣ đ𝖺 𝖽𝖺̣𝗇𝗀 𝗏𝖾̂̀ 𝗏𝖺̆𝗇 𝗁𝗈́𝖺. 𝖱.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝗍𝗋𝗈̛̉ 𝗍𝗁𝖺̀𝗇𝗁 𝗆𝗈̣̂𝗍 𝗉𝗁𝖺̂̀𝗇 𝖼𝗎̉𝖺 𝗇𝗁𝗎̛̃𝗇𝗀 𝗇𝗀𝗁𝗂 𝗅𝖾̂̃, 𝗅𝖾̂̃ 𝗁𝗈̣̂𝗂 𝗏𝖺̀ 𝗌𝗂𝗇𝗁 𝗁𝗈𝖺̣𝗍 𝗁𝖺̀𝗇𝗀 𝗇𝗀𝖺̀𝗒 𝖼𝗎̉𝖺 𝗇𝗀𝗎̛𝗈̛̀𝗂 𝖽𝖺̂𝗇, 𝗍𝖺̣𝗈 𝗇𝖾̂𝗇 𝗌𝗎̛̣ 𝗅𝗂𝖾̂𝗇 𝗄𝖾̂́𝗍 𝗆𝖺̣𝗇𝗁 𝗆𝖾̃ 𝗀𝗂𝗎̛̃𝖺 𝗋.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝗏𝖺̀ 𝗏𝖺̆𝗇 𝗁𝗈́𝖺 đ𝗂̣𝖺 𝗉𝗁𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀.
𝟤/𝐊𝐲̃ 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐂𝐡𝐞̂́ 𝐁𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠: 𝖰𝗎𝖺́ 𝗍𝗋𝗂̀𝗇𝗁 𝗌𝖺̉𝗇 𝗑𝗎𝖺̂́𝗍 𝗋.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝗈̛̉ 𝖬𝗂𝖾̂̀𝗇 𝖳𝗋𝗎𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗎̛𝗈̛̀𝗇𝗀 đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝗍𝗁𝗎̛̣𝖼 𝗁𝗂𝖾̣̂𝗇 𝖻𝖺̆̀𝗇𝗀 𝖼𝖺́𝖼 𝗉𝗁𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝗉𝗁𝖺́𝗉 𝖼𝗁𝖾̂́ 𝖻𝗂𝖾̂́𝗇 𝗍𝗋𝗎𝗒𝖾̂̀𝗇 𝗍𝗁𝗈̂́𝗇𝗀, 𝗍𝗎̛̀ 𝖼𝖺́𝖼𝗁 𝖼𝗁𝗈̣𝗇 𝗇𝗀𝗎𝗒𝖾̂𝗇 𝗅𝗂𝖾̣̂𝗎, 𝗎̉ 𝗆𝖾𝗇, đ𝖾̂́𝗇 𝖼𝖺́𝖼𝗁 𝖻𝖺̉𝗈 𝗊𝗎𝖺̉𝗇. 𝖭𝗁𝗎̛̃𝗇𝗀 𝗄𝗒̃ 𝗍𝗁𝗎𝖺̣̂𝗍 𝗇𝖺̀𝗒 đ𝖺̃ đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝗍𝗋𝗎𝗒𝖾̂̀𝗇 đ𝖺̣𝗍 𝗍𝗎̛̀ 𝗍𝗁𝖾̂́ 𝗁𝖾̣̂ 𝗇𝖺̀𝗒 𝗌𝖺𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖾̂́ 𝗁𝖾̣̂ 𝗄𝗁𝖺́𝖼, 𝗍𝖺̣𝗈 𝗇𝖾̂𝗇 𝗁𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝗏𝗂̣ đ𝗈̣̂𝖼 đ𝖺́𝗈 𝗏𝖺̀ 𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖾̂̉ 𝗌𝖺𝗈 𝖼𝗁𝖾́𝗉.
3/𝐓𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐀́𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐍𝐨̂́𝐢 𝐗𝐚̃ 𝐇𝐨̣̂𝐢: 𝖱.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝗍𝗁𝗎̛𝗈̛̀𝗇𝗀 đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝗌𝗎̛̉ 𝖽𝗎̣𝗇𝗀 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝖼𝖺́𝖼 𝖽𝗂̣𝗉 𝗁𝗈̣𝗉 𝗆𝖺̣̆𝗍 𝗀𝗂𝖺 đ𝗂̀𝗇𝗁, 𝖻𝖺̣𝗇 𝖻𝖾̀, 𝗏𝖺̀ 𝖼𝗈̣̂𝗇𝗀 đ𝗈̂̀𝗇𝗀. 𝖵𝗂𝖾̣̂𝖼 𝗍𝗁𝗎̛𝗈̛̉𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗎̛́𝖼 𝗋.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝖼𝗁𝗂̉ 𝗅𝖺̀ 𝗏𝖾̂̀ 𝗏𝗂𝖾̣̂𝖼 𝗎𝗈̂́𝗇𝗀 𝗆𝖺̀ 𝖼𝗈̀𝗇 𝗅𝖺̀ 𝗏𝖾̂̀ 𝗏𝗂𝖾̣̂𝖼 𝗍𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖺̂𝗇 𝗍𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝖺́𝗂, 𝗄𝖾̂́𝗍 𝗇𝗈̂́𝗂 𝗏𝗈̛́𝗂 𝗇𝗁𝖺𝗎 𝗏𝖺̀ 𝖼𝗁𝗂𝖺 𝗌𝖾̉ 𝗇𝗂𝖾̂̀𝗆 𝗏𝗎𝗂. Đ𝗂𝖾̂̀𝗎 𝗇𝖺̀𝗒 𝗍𝖺̣𝗈 𝗇𝖾̂𝗇 𝗆𝗈̣̂𝗍 𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝗀𝗂𝖺𝗇 𝗀𝖺̆́𝗇 𝗄𝖾̂́𝗍 𝗏𝖺̀ 𝗀𝗂𝗎́𝗉 𝖽𝗎𝗒 𝗍𝗋𝗂̀ 𝖼𝖺́𝖼 𝗀𝗂𝖺́ 𝗍𝗋𝗂̣ 𝗑𝖺̃ 𝗁𝗈̣̂𝗂 𝗍𝗋𝗎𝗒𝖾̂̀𝗇 𝗍𝗁𝗈̂́𝗇𝗀.
𝟦/Đ𝐢̣𝐚 𝐋𝐲́ 𝐕𝐚̀ 𝐊𝐡𝐢́ 𝐇𝐚̣̂𝐮 𝐔̛𝐮 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭: 𝖬𝗂𝖾̂̀𝗇 𝖳𝗋𝗎𝗇𝗀 𝖼𝗈́ 𝗄𝗁𝗂́ 𝗁𝖺̣̂𝗎 𝗇𝗁𝗂𝖾̣̂𝗍 đ𝗈̛́𝗂 𝗀𝗂𝗈́ 𝗆𝗎̀𝖺, 𝗏𝗈̛́𝗂 đ𝗈̣̂ 𝖺̂̉𝗆 𝖼𝖺𝗈 𝗏𝖺̀ 𝗇𝗀𝗎𝗈̂̀𝗇 𝗇𝗎̛𝗈̛́𝖼 𝖽𝗈̂̀𝗂 𝖽𝖺̀𝗈. Đ𝗂𝖾̂̀𝗎 𝗇𝖺̀𝗒 𝗅𝖺̀ đ𝗂𝖾̂̀𝗎 𝗄𝗂𝖾̣̂𝗇 𝗍𝗁𝗎𝖺̣̂𝗇 𝗅𝗈̛̣𝗂 𝖼𝗁𝗈 𝗏𝗂𝖾̣̂𝖼 𝗌𝖺̉𝗇 𝗑𝗎𝖺̂́𝗍 𝗋.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝗍𝗎̛̀ 𝖼𝖺́𝖼 𝗅𝗈𝖺̣𝗂 𝗇𝗀𝗎𝗒𝖾̂𝗇 𝗅𝗂𝖾̣̂𝗎 𝗇𝗁𝗎̛ 𝗀𝖺̣𝗈 𝗇𝖾̂́𝗉 𝗏𝖺̀ 𝗇𝗁𝗈. 𝖪𝗁𝗂́ 𝗁𝖺̣̂𝗎 𝖺̂́𝗆 𝖺́𝗉 𝖼𝗎̃𝗇𝗀 𝗍𝖺̣𝗈 đ𝗂𝖾̂̀𝗎 𝗄𝗂𝖾̣̂𝗇 𝗍𝗁𝗎𝖺̣̂𝗇 𝗅𝗈̛̣𝗂 𝖼𝗁𝗈 𝗏𝗂𝖾̣̂𝖼 𝗎̉ 𝗆𝖾𝗇 𝗏𝖺̀ 𝗉𝗁𝖺́𝗍 𝗍𝗋𝗂𝖾̂̉𝗇 𝗁𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝗏𝗂̣.
𝟧/𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐒𝐮̛̉ 𝐕𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠: 𝖱.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝗈̛̉ 𝖬𝗂𝖾̂̀𝗇 𝖳𝗋𝗎𝗇𝗀 đ𝖺̃ 𝗍𝗈̂̀𝗇 𝗍𝖺̣𝗂 𝗍𝗎̛̀ 𝗅𝖺̂𝗎 đ𝗈̛̀𝗂, 𝗅𝖺̀ 𝗆𝗈̣̂𝗍 𝗉𝗁𝖺̂̀𝗇 𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖾̂̉ 𝗍𝗁𝗂𝖾̂́𝗎 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝖼𝗎𝗈̣̂𝖼 𝗌𝗈̂́𝗇𝗀 𝗏𝖺̀ 𝗏𝖺̆𝗇 𝗁𝗈́𝖺 𝖼𝗎̉𝖺 𝗇𝗀𝗎̛𝗈̛̀𝗂 𝖽𝖺̂𝗇 đ𝗂̣𝖺 𝗉𝗁𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀. 𝖢𝖺́𝖼 𝗍𝗁𝖾̂́ 𝗁𝖾̣̂ đ𝖺̃ 𝗀𝖺̆́𝗇 𝗅𝗂𝖾̂̀𝗇 𝗋.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝗏𝗈̛́𝗂 𝗇𝗁𝗎̛̃𝗇𝗀 𝗇𝗀𝖺̀𝗒 𝗅𝖾̂̃ 𝗁𝗈̣̂𝗂, 𝗇𝗀𝗁𝗂 𝗅𝖾̂̃ 𝗍𝗈̂𝗇 𝗄𝗂́𝗇𝗁 𝗍𝗈̂̉ 𝗍𝗂𝖾̂𝗇 𝗏𝖺̀ 𝗇𝗁𝗎̛̃𝗇𝗀 𝗌𝗎̛̣ 𝗄𝗂𝖾̣̂𝗇 𝗊𝗎𝖺𝗇 𝗍𝗋𝗈̣𝗇𝗀.
--> 𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒚𝒆̂́𝒖 𝒕𝒐̂́ 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 đ𝒂̃ 𝒕𝒂̣𝒐 𝒏𝒆̂𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒓.𝒖̛.𝒐̛̣.𝒖 𝑴𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 đ𝒊̣𝒂 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒐̀𝒏 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒅𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒗𝒂̆𝒏 𝒉𝒐́𝒂 đ𝒐̣̂𝒄 đ𝒂́𝒐 𝒄𝒖̉𝒂 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎.
--------------------------- -------------------------
Liên hệ tư vấn và đặt hàng
Công ty TNHH TM XNK P&D LIFE
📍Địa chỉ : 62 Linh Đông, P. Linh Đông, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
ĐCGH 1: 90/4 đường 21, phường Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
ĐCGH 2: 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
📞 Hotline: 0978.611.459
📩 casgiftsvn@gmail.com
Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN