Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

HƯƠNG VỊ ĐỘC ĐÁO CỦA RƯỢU MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Những giọt r.ư.ợ.u đang trong veo trong các bình đựng, như những viên ngọc quý ẩn chứa một thế giới văn hóa độc đáo và hương vị tinh tế của Miền Trung Việt Nam. Không chỉ là thức uống, r.ư.ợ.u ở Miền Trung đích thị là một phần di sản văn hóa độc đáo của vùng đất này, đốn tim người thưởng thức bằng những hương thơm độc nhất và những câu chuyện cổ xưa.

𝑀𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 đ𝑒̣𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢́, 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑎̉𝑛ℎ đ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑟.𝑢̛.𝑜̛̣.𝑢 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ đ𝑎̣̂𝑚 đ𝑎̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑟.𝑢̛.𝑜̛̣.𝑢 𝑜̛̉ 𝑀𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑡𝑢̛̣ ℎ𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 đ𝑖̣𝑎 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎 đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜 𝑚𝑎̀ 𝑑𝑢 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ đ𝑒̂́𝑛 đ𝑎̂𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑜̉ 𝑙𝑜̛̃.
1/ 𝐑.𝐮̛.𝐨̛̣.𝐮 𝐧ế𝐩 𝐜á𝐢 𝐇o𝐚 𝐕à𝐧g - M𝐨̣̂t K𝐡o𝐚̉n𝐡 𝐊h𝐚̆́c Đ𝐨̣̂c Đ𝐚́o: 𝖳𝖺̣𝗂 𝗅𝖺̀𝗇𝗀 𝗀𝗈̂́𝗆 𝖯𝗁𝗎̛𝗈̛́𝖼 𝖳𝗂́𝖼𝗁 𝗈̛̉ 𝖳𝗁𝗎̛̀𝖺 𝖳𝗁𝗂𝖾̂𝗇 𝖧𝗎𝖾̂́, 𝗋.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝗇𝖾̂́𝗉 𝖼𝖺́𝗂 𝖧𝗈𝖺 𝖵𝖺̀𝗇𝗀 đ𝖺̃ 𝗍𝗋𝗈̛̉ 𝗍𝗁𝖺̀𝗇𝗁 𝖻𝗂𝖾̂̉𝗎 𝗍𝗎̛𝗈̛̣𝗇𝗀 đ𝖺̣̆𝖼 𝖻𝗂𝖾̣̂𝗍. 𝖱.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝗇𝖾̂́𝗉 𝖼𝖺́𝗂 𝖧𝗈𝖺 𝖵𝖺̀𝗇𝗀 đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝗎̉ 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝖻𝖺 𝗇𝖺̆𝗆, 𝗍𝖺̣𝗈 𝗇𝖾̂𝗇 𝗆𝗎̀𝗂 𝗁𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗈̛𝗆 đ𝖺̣̆𝖼 𝗍𝗋𝗎̛𝗇𝗀 𝗍𝗎̛̀ 𝗅𝗈̛́𝗉 𝗇𝖾̂́𝗉 𝖼𝖺́𝗂 đ𝖺̃ 𝗇𝗀𝖺̂𝗆 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗋.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎. Đ𝖺̂𝗒 𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝖼𝗁𝗂̉ 𝗅𝖺̀ 𝗆𝗈́𝗇 đ𝗈̂̀ 𝗎𝗈̂́𝗇𝗀 𝗆𝖺̀ 𝖼𝗈̀𝗇 𝗅𝖺̀ 𝗆𝗈́𝗇 𝗊𝗎𝖺̀ 𝗏𝗈̂ 𝗀𝗂𝖺́ 𝖼𝗎̉𝖺 𝗏𝗎̀𝗇𝗀 đ𝖺̂́𝗍 𝖧𝗎𝖾̂́.
𝟐/ 𝐑.𝐮̛.𝐨̛̣.𝐮 𝐁𝐚̀𝐮 Đ𝐚́ - 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐚 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦: 𝖡𝖺̀𝗎 Đ𝖺́ 𝗈̛̉ 𝖰𝗎𝖺̉𝗇𝗀 𝖭𝖺𝗆 𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝖼𝗁𝗂̉ 𝗇𝗈̂̉𝗂 𝗍𝗂𝖾̂́𝗇𝗀 𝗏𝗈̛́𝗂 𝖼𝖺̉𝗇𝗁 𝗊𝗎𝖺𝗇 𝗍𝗁𝗂𝖾̂𝗇 𝗇𝗁𝗂𝖾̂𝗇 𝗁𝗎̀𝗇𝗀 𝗏𝗂̃ 𝗆𝖺̀ 𝖼𝗈̀𝗇 𝗅𝖺̀ 𝗇𝗀𝗎𝗈̂̀𝗇 𝗀𝗈̂́𝖼 𝖼𝗎̉𝖺 𝗋.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝖡𝖺̀𝗎 Đ𝖺́. 𝖫𝗈𝖺̣𝗂 𝗋.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝗇𝖺̀𝗒 đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝗅𝖺̀𝗆 𝗍𝗎̛̀ 𝗀𝖺̣𝗈 𝗏𝖺̀ 𝗆𝖾𝗇 𝗍𝗎̛̣ 𝗇𝗁𝗂𝖾̂𝗇, 𝗍𝖺̣𝗈 𝗋𝖺 𝗆𝖺̀𝗎 𝗏𝖺̀𝗇𝗀 𝗎̛𝗈̛𝗆 𝗏𝖺̀ 𝗁𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗈̛𝗆 đ𝗈̣̂𝖼 đ𝖺́𝗈. 𝖱.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝖡𝖺̀𝗎 Đ𝖺́ 𝗍𝗁𝗎̛𝗈̛̀𝗇𝗀 đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝗌𝗎̛̉ 𝖽𝗎̣𝗇𝗀 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝖼𝖺́𝖼 𝖽𝗂̣𝗉 𝗅𝖾̂̃ 𝗁𝗈̣̂𝗂 𝗏𝖺̀ 𝗇𝗀𝖺̀𝗒 𝗄𝗒̉ 𝗇𝗂𝖾̣̂𝗆 𝗊𝗎𝖺𝗇 𝗍𝗋𝗈̣𝗇𝗀.
𝟑/ 𝐑.𝐮̛.𝐨̛̣.𝐮 𝐂𝐚̂̀𝐧 - 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐍𝐨̂́𝐢 𝐂𝐚̉𝐦 𝐗𝐮́𝐜: 𝖱.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝖢𝖺̂̀𝗇 𝗅𝖺̀ 𝗆𝗈̣̂𝗍 𝗉𝗁𝖺̂̀𝗇 𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖾̂̉ 𝗍𝗁𝗂𝖾̂́𝗎 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗏𝖺̆𝗇 𝗁𝗈́𝖺 𝖺̂̉𝗆 𝗍𝗁𝗎̛̣𝖼 𝖼𝗎̉𝖺 𝗇𝗀𝗎̛𝗈̛̀𝗂 𝖽𝖺̂𝗇 𝖬𝗂𝖾̂̀𝗇 𝖳𝗋𝗎𝗇𝗀. Đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝗎̉ 𝗍𝗎̛̀ 𝗀𝖺̣𝗈 𝗇𝖾̂́𝗉 𝗏𝖺̀ 𝗆𝖾𝗇 𝗍𝗎̛̣ 𝗇𝗁𝗂𝖾̂𝗇, 𝗋.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝖢𝖺̂̀𝗇 𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝖼𝗁𝗂̉ 𝖼𝗈́ 𝗁𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝗏𝗂̣ 𝗆𝖺̣𝗇𝗁 𝗆𝖾̃ 𝗆𝖺̀ 𝖼𝗈̀𝗇 𝗆𝖺𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖾𝗈 𝖼𝖺̉𝗆 𝗑𝗎́𝖼 𝖼𝗎̉𝖺 𝗌𝗎̛̣ 𝗄𝖾̂́𝗍 𝗇𝗈̂́𝗂, 𝖼𝗁𝗂𝖺 𝗌𝖾̉ 𝗏𝖺̀ 𝗏𝗎𝗂 𝗏𝖾̉ 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝖼𝖺́𝖼 𝖽𝗂̣𝗉 𝗁𝗈̣𝗉 𝗆𝖺̣̆𝗍.
𝟒/𝐑.𝐮̛.𝐨̛̣.𝐮 𝐒𝐚̂̀𝐧 - 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐕𝐢̣ Đ𝐨̣̂𝐜 Đ𝐚́𝐨 𝐂𝐮̉𝐚 Đ𝐚̂́𝐭 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐀𝐧: 𝖭𝗀𝗁𝖾̣̂ 𝖠𝗇 𝗏𝖺̀ 𝖧𝖺̀ 𝖳𝗂̃𝗇𝗁 𝗇𝗈̂̉𝗂 𝗍𝗂𝖾̂́𝗇𝗀 𝗏𝗈̛́𝗂 𝗋.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝖲𝖺̂̀𝗇 - 𝗅𝗈𝖺̣𝗂 𝗋.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝗅𝖺̀𝗆 𝗍𝗎̛̀ 𝗀𝖺̣𝗈 𝗇𝖾̂́𝗉 𝗏𝖺̀ 𝗆𝖾𝗇 𝗍𝗎̛̣ 𝗇𝗁𝗂𝖾̂𝗇. 𝖵𝗈̛́𝗂 𝗁𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝗏𝗂̣ đ𝗈̣̂𝖼 đ𝖺́𝗈 𝗏𝖺̀ đ𝗈̣̂ 𝖼𝗈̂̀𝗇 𝖼𝖺𝗈, 𝗋.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝖲𝖺̂̀𝗇 đ𝖺̃ 𝗍𝗋𝗈̛̉ 𝗍𝗁𝖺̀𝗇𝗁 𝗆𝗈̣̂𝗍 𝗉𝗁𝖺̂̀𝗇 𝗊𝗎𝖺𝗇 𝗍𝗋𝗈̣𝗇𝗀 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝖼𝖺́𝖼 𝗅𝖾̂̃ 𝗁𝗈̣̂𝗂 𝗏𝖺̀ 𝗇𝗀𝖺̀𝗒 𝗄𝗒̉ 𝗇𝗂𝖾̣̂𝗆 𝖼𝗎̉𝖺 𝗇𝗀𝗎̛𝗈̛̀𝗂 𝖽𝖺̂𝗇 đ𝗂̣𝖺 𝗉𝗁𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀.
𝟓/𝐑.𝐮̛.𝐨̛̣.𝐮 𝐁𝐚̂̀𝐮 - Đ𝐚̣̂𝐦 Đ𝐚̀ 𝐂𝐮̉𝐚 𝐐𝐮𝐞̂ 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐚̃𝐢: 𝖱.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝖡𝖺̂̀𝗎 𝗅𝖺̀ 𝗆𝗈̣̂𝗍 𝗅𝗈𝖺̣𝗂 𝗋.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝗍𝗋𝗎𝗒𝖾̂̀𝗇 𝗍𝗁𝗈̂́𝗇𝗀 đ𝗈̣̂𝖼 đ𝖺́𝗈 𝗈̛̉ 𝖰𝗎𝖺̉𝗇𝗀 𝖭𝗀𝖺̃𝗂. Đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝗎̉ 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝖻𝖺̂̀𝗎 𝗍𝗋𝖾, 𝗋.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝖡𝖺̂̀𝗎 𝗆𝖺𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖾𝗈 𝗁𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗈̛𝗆 𝗏𝖺̀ 𝗆𝖺̀𝗎 𝗌𝖺̆́𝖼 𝗋𝗂𝖾̂𝗇𝗀 𝖻𝗂𝖾̣̂𝗍, 𝗍𝖺̣𝗈 𝗇𝖾̂𝗇 𝗌𝗎̛̣ đ𝖺̣̆𝖼 𝖻𝗂𝖾̣̂𝗍 𝗏𝖺̀ 𝗍𝗁𝗎 𝗁𝗎́𝗍 𝖼𝗁𝗈 đ𝖺̂́𝗍 𝗇𝗎̛𝗈̛́𝖼 𝗇𝖺̀𝗒.
𝟔/𝐑.𝐮̛.𝐨̛̣.𝐮 𝐍𝐡𝐨 Đ𝐚̀ 𝐋𝐚̣𝐭 - 𝐇𝐨̀𝐚 𝐐𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐊𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐓𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐌𝐚́𝐭: 𝖪𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝖼𝗁𝗂̉ 𝗇𝗈̂̉𝗂 𝗍𝗂𝖾̂́𝗇𝗀 𝗏𝗈̛́𝗂 𝗄𝗁𝗂́ 𝗁𝖺̣̂𝗎 𝗆𝖺́𝗍 𝗆𝖾̉ 𝗏𝖺̀ 𝗄𝗁𝗎𝗇𝗀 𝖼𝖺̉𝗇𝗁 𝗁𝗎̛̃𝗎 𝗍𝗂̀𝗇𝗁, Đ𝖺̀ 𝖫𝖺̣𝗍 𝖼𝗈̀𝗇 𝗅𝖺̀ 𝗆𝖺̉𝗇𝗁 đ𝖺̂́𝗍 𝗌𝖺̉𝗇 𝗑𝗎𝖺̂́𝗍 𝗇𝗁𝗈 𝗍𝗈̂́𝗍. 𝖱.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝗇𝗁𝗈 Đ𝖺̀ 𝖫𝖺̣𝗍 𝗆𝖺𝗇𝗀 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗆𝗂̀𝗇𝗁 𝗁𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝗏𝗂̣ 𝗍𝗎̛𝗈̛𝗂 𝗆𝖺́𝗍, 𝗍𝗋𝖺́𝗂 𝖼𝖺̂𝗒 𝗏𝖺̀ đ𝖾𝗆 𝗅𝖺̣𝗂 𝗍𝗋𝖺̉𝗂 𝗇𝗀𝗁𝗂𝖾̣̂𝗆 đ𝗈̣̂𝖼 đ𝖺́𝗈 𝖼𝗁𝗈 𝗇𝗁𝗎̛̃𝗇𝗀 𝗇𝗀𝗎̛𝗈̛̀𝗂 𝗒𝖾̂𝗎 𝗍𝗁𝗂́𝖼𝗁 𝗋.𝗎̛.𝗈̛̣.𝗎 𝗏𝖺𝗇𝗀.
N𝐡ớ r𝐚̆̀n𝐠, k𝐡i t𝐡ư𝐨̛̉n𝐠 𝐭h𝐮̛́c r.ư.ợ.u ở M𝐢ề𝐧 𝐓r𝐮n𝐠, c𝐡ú𝐧g t𝐚 𝐜ầ𝐧 𝐭ô𝐧 𝐭r𝐨̣n𝐠 𝐯à t𝐮â𝐧 𝐭h𝐮̉ 𝐜á𝐜 𝐪u𝐲 đị𝐧h v𝐞̂̀ 𝐚n t𝐨à𝐧 𝐯à đ𝐨̣̂ 𝐭u𝐨̂̉i k𝐡i s𝐮̛̉ 𝐝ụ𝐧g r.ư.ợ.u. 𝐂á𝐜 𝐥o𝐚̣i r.ư.ợ.u t𝐫u𝐲ề𝐧 𝐭h𝐨̂́n𝐠 𝐧à𝐲 𝐤h𝐨̂n𝐠 𝐜h𝐢̉ 𝐦a𝐧g t𝐫o𝐧g m𝐢̀n𝐡 𝐡ư𝐨̛n𝐠 𝐯ị t𝐢n𝐡 𝐭ế m𝐚̀ 𝐜ò𝐧 𝐥à p𝐡ầ𝐧 𝐜ủ𝐚 𝐦ộ𝐭 𝐭h𝐞̂́ 𝐠i𝐨̛́i v𝐚̆n h𝐨́a đ𝐚 𝐝ạ𝐧g v𝐚̀ độ𝐜 đá𝐨 𝐜ủ𝐚 𝐕i𝐞̣̂t N𝐚m.
--------------------------- -------------------------
Liên hệ tư vấn và đặt hàng
Công ty TNHH TM XNK P&D LIFE
📍Địa chỉ : 62 Linh Đông, P. Linh Đông, Tp. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
ĐCGH 1: 90/4 đường 21, phường Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
ĐCGH 2: 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
📞 Hotline: 0978.611.459
📩 casgiftsvn@gmail.com
Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN